ustawie budżetowej wyemitowano zarządzeniem Ministra Finansów z 23 listopada 1991 r.s obligacje nominowane w dolarach USA. Były one przeznaczone na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wobec banków z tytułu wykorzystania lokat dewizowych na potrzeby bilansu płatniczego.

Po 1992 r. obligacje skarbowe stały się podstawowym środkiem obsługi deficytu budżetowego, a ich emisja gwałtownie wzrosła. W szczególności na podstawie kolejnych ustaw budżetowych w latach 1992-1998 wyemitowano:

– osiem serii obligacji państwowej pożyczki jednorocznej oraz osiem serii obligacji państwowej pożyczki trzyletniej (lata 1992-1993),

– jedenaście serii obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym (lata 1994-1998),

– pięć serii obligacji indeksowanej rocznej pożyczki państwowej (lata 1994-1997),

– pięć serii obligacji państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej (lata 1994-1997),

– cztery serie obligacji dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (lata 1995-1998),

– dwie serie obligacji indeksowanej rocznej pożyczki państwowej oferowanej na przetargach (lata 1996-1997),

– dwie serie obligacji trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanej na przetargach (1997-1998),

– cztery serie obligacji zagranicznych pożyczek państwowych o terminach wykupu odpowiednio 13 lipca 2000 r. (1995), 31 lipca 2001 r. (1996) oraz 1 lipca 2004 r. i 1 lipca 2017 r. (1997).

Niezależnie od tego na podstawie ustawy z 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw7 wyemitowano w latach 1993 i 1994:

– cztery serie obligacji restrukturyzacyjnych – przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków,

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości