Szczególnym typem uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi jest działalność banków powierniczych. Zgodnie z art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi za zezwoleniem Komisji bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może prowadzić rachunki papierów wartościowych (działalność powiernicza). Zezwolenia Komisji wymaga również prowadzenie przez bank rachunków papierów wartościowych na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Wniosek o udzielenie zezwolenia Komisji powinien spełniać wymagania określone w art. 119 ust. 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Bank powierniczy obowiązany jest posiadać centralę na terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej. Za centralę banku powierniczego uważa się jednostkę organizacyjną banku, w której w sposób stały wykonują działalność osoby kierujące działalnością banku polegającą na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych. Do wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych bank powierniczy zobowiązany jest zatrudniać co najmniej jednego maklera papierów wartościowych.

Klient banku powierniczego może w umowie, której przedmiotem jest prowadzenie rachunku papierów wartościowych, zastrzec, że rozliczenie na rachunku klienta transakcji zawartej na podstawie zlecenia klienta nastąpi po dostarczeniu bankowi przez klienta potwierdzenia tej transakcji. Papiery wartościowe nabyte w wyniku takiej transakcji zostają zapisane na rachunku papierów wartościowych firmy inwestycyjnej albo zagranicznej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej osoby prawnej nieprowadzącej działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – prowadzonym w celu ewidencjonowania papierów wartościowych nabywanych lub zbywanych na rzecz klientów.

Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania banku powierniczego lub wchodzące w skład jego statutowych or-ganów albo zatrudnione w banku powierniczym są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt tego banku powierniczego, kopii dokumentów

i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących prowadzonej działalności powierniczej, w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisję nad zgodnością prowadzonej działalności z zasadami prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Leave a Reply

Nowości