Podobne w charakterze do bonów skarbowych były emitowane w latach dziewięćdziesiątych XX w. – na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim – bony pieniężne NBP Sprawy emisji tych bonów normowało zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży, obrotu oraz otwierania i prowadzenia kont depozytowych bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego w postaci zdematerializowanej , które 1 stycznia 2001 r. zostało uchylone uchwałą nr 35/2000 Zarządu NBP z 24 listopada 2000 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz obrotu tymi bonami .

Od 13 października 2003 r. kwestie emisji bonów NBP reguluje uchwała nr 30/2003 Zarządu NBP z 12 września 2003 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego .

Zgodnie z § 2 tej uchwały Narodowy Bank Polski emituje bony pieniężne o wartości nominalnej 10 000 złotych i okresach wykupu wynoszących od 1 do 365 dni, liczonych od obowiązującego terminu zapłaty za bony.

Bony są papierami wartościowymi na okaziciela. Sprzedaż bonów następuje z dyskontem.

Leave a Reply

Nowości