Tablice Informacyjne / Poznań - tablice ogłoszeniowe - gabloty szklane - pylon reklamowy - citylight - witaczhttps://www.jobspol.com/leasing-pracownikow.html

– w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa od:

– średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo

– średniej ceny rynkowej z krótszego okresu -jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż wyżej określony

– w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przy-padku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upa-dłościowe – nie może być niższa od ich wartości godziwej.

Cena akcji proponowana w tychże wezwaniach nie może być również niższa od:

– najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obo-wiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, albo

– najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty wymienione w pkt 1 wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.

Cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym po-przedzających ogłoszenie wezwania.

Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość zdema-terializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania.

Spółka, której akcje objęte są wezwaniem, jest obowiązana nie później niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów przekazać w trybie określonym w ustawie stanowisko zarządu spółki dotyczące ogłoszonego wezwania.

Leave a Reply

Nowości