Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji publicznych certyfikatów inwestycyjnych, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w następujący sposób:

– portfel inwestycyjny funduszu powinien:

– opierać się na składzie portfela papierów wartościowych stanowiącym pod-stawę do ustalania wartości uznanego indeksu regulowanego rynku urzędo-wego papierów wartościowych (portfel indeksow- albo

– stanowić portfel o składzie określonym w statucie funduszu nieopartym na indeksie, o którym mowa w pkt 1 (portfel bazowy)

– zmiana składu portfela inwestycyjnego funduszu jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:

– zmiany sposobu konstrukcji lub składu portfela papierów wartościowych, na którym oparty jest portfel indeksowy,

– przekształcenia, połączenia, podziału lub innego zdarzenia o podobnym charakterze dotyczącego emitenta papierów wartościowych, które wchodzą w skład portfela bazowego, lub podziału, wymiany, zmiany wartości nomi-nalnej lub innej zmiany warunków emisji takich papierów wartościowych lub zajścia innego zdarzenia o podobnym charakterze powodującego zmianę wartości lub praw z papierów wartościowych wchodzących w skład portfela bazowego,

– wycofania z obrotu na regulowanym rynku urzędowym papierów warto-ściowych, w które zgodnie ze statutem fundusz dokonuje lokat,

– zajścia innych zdarzeń określonych szczegółowo w statucie funduszu.

Fundusz portfelowy nie może być utworzony jako fundusz inwestycyjny z wy-dzielonymi subfunduszami. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie fun-duszu portfelowego jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego obej-mującego certyfikaty inwestycyjne pierwszej i następnych emisji tego funduszu, pod warunkiem zarejestrowania funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

Leave a Reply

Nowości