Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyza- cyjny dokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicz-

nych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako:

– standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny,

– niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny.

Umowa o przekazywanie funduszowi wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności (umowa o subpar- tycypację) powinna zawierać zobowiązanie tych podmiotów do przekazywania fun-duszowi:

– pożytków z sekurytyzowanych wierzytelności w całości

– kwot głównych z sekurytyzowanych wierzytelności

– kwot uzyskanych z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzy-telności – w przypadku gdy zaspokojenie się inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności nastąpiło przez realizację zabezpieczeń.

Umowa zobowiązująca do nabycia puli wierzytelności oraz umowa o subparty- cypację powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa

0 subpartycypację nie może zawierać postanowień o odroczeniu zapłaty lub o doko-nywaniu zapłaty w ratach za wierzytelności będące jej przedmiotem.

Leave a Reply

Nowości