Część socjalna związana z kwotą bazową ustalana na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku kalendarzowego 1998, tj. 1220,80 zł. W celu ustalenia odpowiedniej wysokości części socjalnej pełną jej wysokość, tj. 24% kwoty bazowej, należy pomnożyć przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego i stażu ubezpieczonego. wiek ubezpieczonego – 18 staż ubezpieczonego wiek emerytalny – 18 wymagany staż gdzie: p – współczynnik (nie może być większy niż 100%), wiek ubezpieczonego – wiek w dniu 31 grudnia 1998 r., wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, staż ubezpieczeniowy – udowodniony na 31 grudnia 1998 r. okres składkowy i nieskładkowy, wymagany staż – 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn.

– 1. We wzorze tym przyjmuje się 18 lat jako początek zatrudnienia. Wielkość ta może być różna w różnych sytuacjach, stąd metoda wyliczania tej wielkości w specjalnych tabelach.

– 2. Uzyskaną kwotę pomnożyć przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osób w wieku 62 lat (wspólnie dla kobiet i mężczyzn). Średnie dalsze trwanie życia osoby 62-letniej na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosi 209 miesięcy.

Leave a Reply

Nowości