Weksel in blanco jest uzupe�niony zgodnie z zawartym porozumieniem, gdy umieszczono w nim elementy odpowiadaj�ce umowie osoby na nim podpisanej z osob�, kt�rej ona wr�czy�a weksel in blanco. W praktyce, zw�aszcza bankowej, roz-powszechni�o si� podpisywanie przez wystawc� weksla in blanco tzw. deklaracji wekslowej okre�laj�cej zasady jego wype�nienia i wr�czanie jej wraz z wekslem bankowi-kredytodawcy.

Deklaracja wekslowa jest wi�c umow� zawart� przez wystawc� i ewentualnie awalist�w, kt�r� wr�cza si� r�wnocze�nie z wekslem in blanco pierwszemu nabywcy, tj. bankowi-wierzycielowi. Deklaracja upowa�nia bank do wype�nienia weksla, a r�wnocze�nie okre�la przes�ania i spos�b jego wype�nienia. Na uwag� zas�uguje wyrok S�du Najwy�szego z 28 maja 1998 r., w kt�rym przyj�to, �e art. 10 pr.weksl. nie wymaga szczeg�lnej formy porozumienia wekslowego, �e mo�e by� ona osi�gni�ta tak�e w spos�b dorozumiany. W takim jednak wypadku, z uwagi na specyfik� od-powiedzialno�ci wekslowej, musi to by� przejaw woli, kt�ry w �wietle okoliczno�ci towarzysz�cych w spos�b dostatecznie zrozumia�y i niew�tpliwy wyra�a wol� wywo-�ania skutk�w prawnych obj�tych tre�ci� tej czynno�ci prawnej (art. 60 k.c.)2

Powszechnie przyjmuje si�, �e wa�no�� weksla in blanco nie jest uzale�niona od istnienia deklaracji wekslowej. Jej znaczenie w praktyce sprowadza si� do funkcji dowodowej w post�powaniu nakazowym dotycz�cym weksla gwarancyjnego.

Deklaracja kszta�tuje brzegowo zakres odpowiedzialno�ci d�u�nik�w wekslowych, tj. wystawcy weksla (kredytobiorc- i awalist�w.

Nale�y stwierdzi�, �e z�o�enie podpisu przez awalist�w na deklaracji wekslowej powinno by� poprzedzone z�o�eniem przez te osoby wcze�niej podpis�w na wekslu. S�uszny jest bowiem pogl�d orzecznictwa i doktryny, �e udzielenie por�czenia w od-dzielnym dokumencie do��czonym do weksla nie ma charakteru por�czenia wekslo-wego w rozumieniu przepisu art. 31 pr.weksl.

Leave a Reply

Nowości