– prospekt emisyjny sporządzony w języku polskim

– statut, umowę spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji emitenta

– uchwałę w sprawie odpowiednio emisji papierów wartościowych w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji papierów wartościowych, podjętą przez właściwy organ stanowiący emitenta, a w przypadku prospektu emisyjnego obejmującego akcje – uchwałę walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w tej sprawie

– wykaz informacji, w odniesieniu do których emitent lub wprowadzający wnosi o zwolnienie z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, wraz z uzasad-nieniem takiego wniosku

– wykaz informacji, których przedstawienie w prospekcie emisyjnym nie jest możliwe, ze wskazaniem specyfiki lub okoliczności, które uzasadniają pominięcie ich w treści prospektu.

W przypadku gdy oferta publiczna lub dopuszczenie do obrotu na rynku re-gulowanym ma mieć miejsce wyłącznie w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, prospekt emisyjny załączony do wniosku może być spo-rządzony w języku polskim lub angielskim, według wyboru emitenta lub wpro-wadzającego.

W celu uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w formie zestawu dokumentów – w przypadku papierów wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym – emitent lub wprowadzający składa do Komisji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej:

– dokument rejestracyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, albo

– łącznie dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowu-jący wraz z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmującego te doku-menty.

Leave a Reply

Nowości