Zgodnie z art. 95 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi domem makler-skim może być wyłącznie:

– spółka akcyjna,

– spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszami są wyłącznie osoby mające prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub do-radcy inwestycyjnego w liczbie co najmniej dwóch,

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie osoby ma-jące prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy in-westycyjnego w liczbie co najmniej dwóch,

– spółka partnerska, w której wspólnikami (partneram- są wyłącznie osoby ma-jące prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego w liczbie co najmniej dwóch,

– spółka jawna, w której wspólnikami są wyłącznie osoby mające prawo wyko-nywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego w liczbie co najmniej dwóch

– z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcje domu maklerskiego mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdemateria-lizowane. Zapłata za obejmowane lub nabywane akcje lub udziały domu maklerskie-go, które nie są zdematerializowane, nie może pochodzić z pożyczek, kredytów ani z nieudokumentowanych źródeł. Środki pieniężne wnoszone jako wkład do będącej domem maklerskim spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej nie mogą po-chodzić z pożyczek, kredytów ani z nieudokumentowanych źródeł. Jednoosobowym założycielem domu maklerskiego w formie spółki akcyjnej może być wyłącznie osoba prawna. Jednoosobowym założycielem domu maklerskiego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fi-zyczna mająca prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego.

Dom maklerski jest obowiązany posiadać centralę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za centralę domu maklerskiego uważa się jednostkę organizacyjną domu maklerskiego, w której wykonują w sposób stały działalność członkowie zarządu domu maklerskiego, komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej albo wspólnicy w spółce jawnej lub partnerskiej będącej domem ma-klerskim.

Leave a Reply

Nowości