Emisja prywatna

Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, do obrotu na rynku regulowanym, wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości (art. 7 ust. 1 u. o of. publ.).

Do emisji listów zastawnych zastosowanie mają art. 31, 45, 47 u. o of.publ. oraz art. 31 rozporządzenia 809/204 (patrz rozdział V pkt 3).

W ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych zawarte zostały zasady emisji, które określają górne granice emisji listów zastawnych:

– ogólna kwota wierzytelności z tytułu udzielonych przez bank hipoteczny kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką nabytych przez bank hipoteczny, w części przekraczającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości nie może przekroczyć 30% całego portfela hipotek banku hipotecznego (art. 13 ust. 1)

– wysokość pojedynczego kredytu zabezpieczonego hipoteką nie może przekroczyć bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (art. 13 ust. 2)

– bank hipoteczny może refinansować kredyty zabezpieczone hipoteką oraz nabyte wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką ze środków uzyskanych z emisji listów zastawnych do kwoty odpowiadającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (art. 14)

– wysokość zobowiązań wynikających z czynności dodatkowych banku hipotecznego wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 1-3 nie może przekroczyć łącznie w okresie pięciu lat od dnia rozpoczęcia działalności operacyjnej przez bank hipoteczny dziesięciokrotnej wysokości funduszy własnych banku hipotecznego, a po upływie pięciu lat sześciokrotnej wysokości funduszy własnych banku hipotecznego, uzyskane zaś w ten sposób środki finansowe mogą zostać przeznaczone wyłącznie na refinansowanie czynności podstawowych banku wymienionych w art. 12

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>