Poręczenie wekslowe (awa- jest czynnością, na podstawie której osoba trzecia, zwana poręczycielem wekslowym lub awalistą, podejmuje względem posiadacza we-ksla (wierzyciel- obowiązek zapłaty zobowiązania wekslowego, jeżeli poręczony dłużnik wekslowy (awala- sam tego nie zrobi. Awal opiera się na porozumieniu między poręczycielem a posiadaczem weksla. Jest to poręczenie za dług wekslowy, udzielone przez oświadczenie wekslowe, z którego wynika zobowiązanie awalisty.

Awal jest zobowiązaniem wekslowym poręczyciela wobec wierzyciela (posiadacza weksla), tj. remitenta lub indosatariusza. Poręczenie to tworzy nowy stosunek zo-bowiązaniowy, który nie mieści się w dotychczasowym zobowiązaniu wiążącym się z posiadaniem weksla. Przedmiotem awalu jest zapłata sumy wekslowej przez awa- listę w wypadku, gdy poręczony dłużnik wekslowy nie spełnia swego zobowiązania. Treścią poręczenia wekslowego są prawa i obowiązki awalata i awalisty.

Awal jest odrębną instytucją prawną uregulowaną w art. 30-32 pr.weksl. i w tym zakresie nie mają do niego zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. Przepisy prawa cywilnego powszechnego należy jednak stosować w kwestiach nieuregulowanych prawem wekslowym, w szczególności odnosi się to do przepisów ogólnych dotyczących czynności prawnych.

Poręczenie wekslowe jako instytucja nierozerwalnie związana z wekslem spełnia pośrednio te same funkcje, co weksel, tzn. funkcję kredytową, gwarancyjną, obiego

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości