– banki krajowe, oddziały banków zagranicznych i oddziały instytucji kredytowych, które uczestniczą bezpośrednio w systemie SORBNET i w Rejestrze Papierów Wartościowych oraz posiadają moduł ELBON,

– Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wykup bonów następuje według ich wartości nominalnej po upływie okresu, na który zostały wyemitowane. Jednakże w uzasadnionych przypadkach Zarząd NBP może oferować posiadaczom bonów ich przedterminowy wykup przez NBP, który następuje w trybie przetargu bądź w drodze umowy zawartej przez NBP z zainteresowanym podmiotem.

Leave a Reply

Nowości