Zasady prywatyzacji kapitałowej określa obecnie ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębior-stwa państwowego w spółkę, przy czym -jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej – spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przed-siębiorstwo państwowe, bez względu na ich charakter prawny (art. 1 ust. 1 ustawy).

– obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne

– zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach

– rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi ma-jątku przedsiębiorstwa państwowego, spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą przez:

– sprzedaż przedsiębiorstwa,

– wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,

– oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Prywatyzacja tych przedsiębiorstw i spółek wymaga zgody Rady Ministrów (art. la ustawy).

Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu prywatyzacji dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Do spółki powstałej w wyniku komer-cjalizacji stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Leave a Reply

Nowości