Dział II prawa czekowego z 1936 r. regulujący obrót czekowy nieprzypadkowo nosi tytuł „Przeniesienie”, a nie „Indos”, jak to się dzieje w odniesieniu do weksli. Czek bowiem może być wystawiony jako papier wartościowy: na zlecenie, imienny lub na okaziciela.

Według art. 14 pr.czek. czek wystawiony na określoną osobę, z dodaniem wyraź-nego zastrzeżenia „na zlecenie” lub bez takiego zastrzeżenia, można przenieść przez indos. Czek zaś wystawiony na oznaczoną osobę z dodaniem zastrzeżenia „nie na zle-cenie” lub innego równoznacznego można przenieść tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu oraz wydania dokumentu. Czek niezawierający oznaczenia remi- tenta, a więc czek na okaziciela, może być przeniesiony poprzez przeniesienie własności dokumentu oraz wydanie go nabywcy (art. 517 § 2 i art. 91212 k.c.).

Leave a Reply

Nowości