Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji zawarte są w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694). Inwentaryzacji jest poświęcony rozdział 3. ustawy. Zgodnie z art. 26, ust. 1 na ostatni dzień każdego roku obrotowego jednostki przeprowadzają inwentaryzację:

– 1) środków pieniężnych, rzeczowych składników majątku obrotowego, środków trwałych drogą spisu ich ilości z natury, dokonują wyceny tych ilości, porównania ich wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśniają i rozliczają ewentualne różnice,

– 2) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należności i zobowiązań drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów lub pasywów oraz wyjaśniają i rozliczają ewentualne różnice,

– 3) gruntów i trudno dostępnych środków trwałych, należności spornych i wąt-pliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników i z tytułów publicznoprawnych drogą porównywania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.

Leave a Reply

Co to jest commercial invoice i jak go wypełnić
Nowości