Poj�cie i rodzaje czek�w

lub do wysoko�ci przyznanego kredytu.

Czek spe�nia -jak z tego wida� – przede wszystkim funkcj� p�atnicz�, co odr�nia go od weksla b�d�cego g��wnie instrumentem kredytu. Poza tym czek spe�nia r�wnie� funkcj� obiegow�, legitymacyjn� i bardzo rzadko – gwarancyjn�.

Czek nie ulega przyj�ciu (art. 4 pr.czek.). Z tego powodu bank nie jest odpowiedzialny wobec remitenta (posiadacza czek- za brak pokrycia. Posiadacz czeku mo�e w tej sytuacji wyst�pi� z roszczeniem wy��cznie do wystawcy oraz ewentualnie do indosant�w i por�czycieli czekowych.

Wystawca odpowiada za wystawienie czeku bez pokrycia. W szczeg�lno�ci ponosi on odpowiedzialno�� za szkod�, kt�ra zosta�a spowodowana niezap�aceniem czeku. Powinien tak�e w tej sytuacji zap�aci� posiadaczowi czeku odsetki (art. 60 pr.czek.). Ponosi on tak�e odpowiedzialno�� karn� – do 2 lat pozbawienia wolno�ci (art. 61 pr.czek.).

Czek traktowany by� przez d�ugi czas jako odmiana weksla. Zachodz� jednak mi�dzy nim a wekslem istotne r�nice:

– przy wekslu trasatem mo�e by� ka�dy, przy czeku – tylko bankier,

– czek nie podlega przyj�ciu,

– weksel wskazuje zawsze osob� remitenta, czek mo�e by� wystawiony tak�e na okaziciela,

– czek jest p�atny tylko za okazaniem, weksel – r�wnie�, na przyk�ad w pewien czas po okazaniu albo w oznaczonym dniu,

– czek mo�e by� niekiedy odwo�any (art. 32 pr.czek.),

– inne s� terminy przedstawienia do zap�aty weksla i czeku,

– r�ny jest tryb i terminy sporz�dzania protestu weksla i czeku.

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>