– sumy czekowej,

– odsetek,

– kosztów protestu i dokonanych zawiadomień oraz innych kosztów,

– prowizji komisowej (art. 45 pr.czek.).

Podobne roszczenia może przedstawić każdy, kto czek wykupił, w stosunku do swoich poprzedników (por. art. 46 pr.czek.).

Dłużnik czekowy, przeciwko któremu wykonuje się lub można wykonać poszukiwanie zwrotne, może żądać, aby mu za zapłatą sumy regresowej wydano czek z protestem lub równoznacznym stwierdzeniem oraz pokwitowany rachunek (art. 47 pr.czek.). W ten sposób unika kosztów, jakie niewątpliwie narosłyby w związku z prowadzeniem postępowań regresowych.

Jeżeli przedstawienie czeku, protest lub równoznaczne stwierdzenie nie mogą być dokonane w terminach przepisanych z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia (np. ustawowego przepisu któregokolwiek państwa albo siły wyższej), terminy te ulegają odpowiedniemu przedłużeniu (art. 48 pr.czek.).

Leave a Reply

Nowości