Prospekt emisyjny sporządza się w formie:

– jednolitego dokumentu albo

– zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofer-towy i dokument podsumowujący.

W przypadku oferty publicznej lub dopuszczania do obrotu na rynku regulowa-nym:

– papierów wartościowych o charakterze nieudzialowym lub warrantów sub-skrypcyjnych, tożsamych co do charakteru inkorporowanych w nich praw, emitowa-nych w określonym czasie, w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmu-jących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy (program emisji), lub

– papierów wartościowych o charakterze nieudzialowym emitowanych przez instytucję kredytową w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy, jeżeli środki uzyskane z emisji tych papierów są lokowane w aktywa o wartości odpowia-dającej co najmniej wartości zobowiązań wynikających z tych papierów do dnia ich wykupu oraz pod warunkiem, że w przypadku niewypłacalności emitenta kwoty sporne mają pierwszeństwo w spłacie kapitału i odsetek wymagalnych

– emitent lub wprowadzający sporządza prospekt emisyjny będący prospektem emisyjnym podstawowym.

Prospekt emisyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta, a także podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wy-nikających z papieru wartościowego (podmiot zabezpieczając- oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papierami wartościowymi.

Leave a Reply

Nowości