– jednolitego dokumentu albo

– zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący (art. 21 ust. 1 u. o of. publ.).

W przypadku oferty publicznej lub dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym:

– papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym lub warrantów subskrypcyjnych, tożsamych co do charakteru inkorporowanych w nich praw, emitowanych w określonym czasie, w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy (program emisj- lub

– papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez instytucję kredytową w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy, jeżeli środki uzyskane z emisji tych papierów są lokowane w aktywa o wartości odpowiadającej co najmniej wartości zobowiązań wynikających z tych papierów do dnia ich wykupu oraz pod warunkiem, że w przypadku niewypłacalności emitenta kwoty sporne mają pierwszeństwo w spłacie kapitału i odsetek wymagalnych

– emitent lub wprowadzający sporządza prospekt emisyjny będący prospektem emisyjnym podstawowym (art. 21 ust. 2 u. o of. publ.).

Prospekt emisyjny obligacji powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta oraz podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z papieru wartościowego (podmiot zabezpieczając- oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papierami wartościowymi. Informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym powinny być przedstawione językiem zrozu-miałym dla inwestorów oraz w sposób umożliwiający im ocenę sytuacji tych podmiotów (art. 22 ust. 1 u. o of. publ.).

Leave a Reply

Nowości