Skutki prawne przeniesienia wierzytelności z czeku na okaziciela muszą być oce-niane w świetle art. 92113 k.c. regulującego prawne konsekwencje przeniesienia wie-rzytelności z papierów wartościowych na okaziciela.

Według tego przepisu dłużnik czekowy może podnieść wobec nabywcy wierzy-telności z czeku na okaziciela zarzuty, które dotyczą ważności dokumentu lub wyni-kają z jego treści albo służą mu osobiście przeciw posiadaczowi czeku (wierzycielowi). Zarzuty przysługujące dłużnikowi wobec poprzednich wierzycieli mogą być podnoszone wobec nabywcy wierzytelności czekowej tylko wówczas, gdy nabywca dokumentu działał świadomie na szkodę dłużnika. Należy jeszcze podkreślić, że na podstawie art. 20 pr.czek. indos umieszczony na czeku na okaziciela zobowiązuje indosanta według przepisów o zwrotnym poszukiwaniu wierzytelności czekowej, chociaż czek na okaziciela nie staje się w takim przypadku czekiem na zlecenie.

Leave a Reply

Nowości