Umowa o oferowanie instrumentów finansowych powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościo-wych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich. W umowie o świadczenie usług brokerskich firma inwestycyjna:

– zobowiązuje się do przyjmowania i wykonywania na warunkach określonych w tej umowie zleceń nabycia lub zbycia we własnym imieniu na rachunek dającego zlecenie papierów wartościowych:

– w obrocie na rynku regulowanym lub

– w alternatywnym systemie obrotu

– może również zobowiązać się do:

– przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościo-wych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, lub

– prowadzenia rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych, jak również do obsługi re-alizacji innych zobowiązań firmy inwestycyjnej wobec klienta lub zobowiązań klienta wobec firmy inwestycyjnej z tytułu usług świadczonych przez tę firmę inwestycyjną na jego rzecz.

Umowy oraz zlecenia, o których mowa powyżej, powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Do umowy o świadczenie usług brokerskich stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, z wyłączeniem art. 737 zaś do wy-konywania zleceń stosuje się odpowiednio przepisy tego kodeksu dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § Do rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych stosuje się odpowiednio art. 725-733 kodeksu cywilnego o umowie rachunku bankowego.

Firma inwestycyjna może wykonać zlecenie nabycia łub zbycia papierów warto-ściowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego poprzez zawarcie na własny rachunek umowy sprzedaży (transakcji bezpośrednie- ze zleceniodawcą. Wykony-wanie zleceń w powyższy sposób odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich.

Leave a Reply

Nowości