Trasat obowiązany jest do zapłaty weksla po jego przyjęciu (akcepcie). Od tego momentu określa się go jako akceptanta.

Przedstawienie weksla do przyjęcia stanowi uprawnienie posiadacza. Można tego dokonać w każdym czasie, aż do terminu płatności, w miejscu zamieszkania tra-sata (art. 21 pr.weksl.). Przedstawić weksel trasatowi może również dzierżyciel („każdy, kto ten weksel ma”).

Wystawca może zastrzec, że przedstawienie weksla do przyjęcia nie może nastąpić przed oznaczonym dniem. Może też zastrzec, iż weksel ma być przed-stawiony wraz ze wskazaniem trasatowi terminu, w jakim ma on o przyjęciu zdecydować (art. 22 pr.weksl.).

Weksel płatny w pewien czas po okazaniu powinien być przedstawiony do przy-jęcia w ciągu roku od dnia wystawienia (art. 23 pr.weksl.).

Trasat może żądać, aby mu weksel przedstawiono ponownie do przyjęcia na-zajutrz po pierwszym przedstawieniu, co może uzasadniać na przykład konieczność zdobycia przez niego dodatkowych informacji o sytuacji wystawcy weksla, okolicz-nościach jego wystawienia itp. (art. 24 zd. 1 pr.weksl.).

Posiadacz nie ma obowiązku pozostawienia w ręku trasata weksla przedsta-wionego do przyjęcia (art. 24 zd. 3 pr.weksl.).

Przyjęcie pisze się na wekslu. Oznacza się je wyrazem „przyjęty” lub zwrotem równoznacznym („przyjmuję”, „akceptuję”). Zgodnie z art. 25 pr.weksl. sam podpis trasata na przedniej stronie weksla oznacza przyjęcie.

Gdy weksel jest płatny w pewien czas po okazaniu lub gdy wskutek szczególnego zastrzeżenia ma być przedstawiony do przyjęcia w terminie oznaczonym, przyjęcie powinno być datowane dniem jego dokonania, chyba że posiadacz żąda, aby było datowane dniem przedstawienia (art. 25 zd. 4 pr.weksl.).

Przyjęcie powinno być bezwarunkowe można je jednak ograniczyć do części sumy wekslowej. Każda inna zmiana treści weksla uważana jest za odmowę jego przyjęcia. Akceptant odpowiada według treści swego przyjęcia (art. 26 pr.weksl.).

Leave a Reply

Nowości