Realizacja planu finansowego napotyka na dwa ograniczenia. Pierwsze sprowadza się do stwierdzenia, że wydatki mogą być realizowane w miarę posiadanych środków. Brak płynności finansowej gmina można rozwiązać poprzez zaciągnięcie kredytu lub wzięcie pożyczki. Nie może tego zrobić dyrektor szkoły. Drugie ograniczenie wynika z ustawy o finansach publicznych i ustaw o samorządzie terytorialnym. Chodzi o konieczność stosowania się do rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Nie jest możliwe dokonywanie operacji pokrycia kosztów jednego rozdziału za pomocą środków zaplanowanych na inny rozdział. Dochodzą do tego jeszcze inne ograniczenia, np.: konieczność dotrzymywania terminów określonych w różnych ustawach, stosowanie przetargów lub zlecanie zadań według najbardziej korzystnej dla szkoły oferty, oszczędność i celowość wydatków budżetowych.

Dyscyplina finansów publicznych. Dobra realizacja budżetu to również prze-strzeganie przepisów szczegółowych. Są one zawarte w dziale V ustawy o finansach publicznych. Dyscyplinę finansową narusza się, gdy: przekracza się wydatki przewidziane w planie finansowym, wprowadza się zmiany do planu finansowego jednostek budżetowych, nie przeprowadza się w terminie inwentaryzacji, prowadzi się ją niezgodnie ze stanem rzeczywistym, wypłaca się wynagrodzenia bez pobierania, odprowadzania i opłacania świadczeń lub składek, przeznacza się dochody uzyskane przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce itp. Osoba winna naruszenia dyscypliny finansowej, tak z winy umyślnej, jak i nieumyślnej, ponosi odpowiedzialność za jej naruszenie. Dyrektor odpowiada również wtedy, gdy wskutek braku nadzoru naruszono przepisy prawa. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

– upomnienie,

– nagana,

– kara pieniężna,

– zakaz pełnienia funkcji kierowniczej związanej z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od roku do 5 lat.

Leave a Reply

Nowości