Zgodnie z art. 46 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych działa w formie spółki akcyjnej. Akcje Krajowego Depozytu mogą być wyłącznie imienne. Akcjonariuszami Krajowego Depozytu mogą być: spółki prowadzące giełdę, spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, firmy inwestycyjne, banki, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, jak również rozliczenia lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub organizowania rynku regulowanego, z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD, podlegające nadzorowi właściwego organu nadzoru tego państwa. Akcje Krajowego Depozytu nie dają prawa do dywidendy.

Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub objęcia akcji Krajowego Depozytu w liczbie:

– stanowiącej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego lub

– powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego

– przy czym posiadanie akcji Krajowego Depozytu przez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej uważa się za ich posiadanie przez jeden podmiot.

Do zadań Krajowego Depozytu należy prowadzenie depozytu papierów warto-ściowych, prowadzenie rozliczeń i rozrachunku transakcji w papierach wartościowych, prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń oraz wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia systemu rejestracji, rozliczeń i rozrachunku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, a w szczególności:

– rejestrowanie zdematerializowanych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, które zostały do-puszczone do obrotu na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu

– nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, znajdujących się w obrocie

– obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych

– rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym giełdowym i poza-giełdowym

– rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu w zakresie zdematerializowanych papierów wartościowych

– czynności związane z wycofywaniem papierów wartościowych z depozytu pa-pierów wartościowych

– dokonywanie rozrachunku w instrumentach finansowych i środkach pienięż-nych w związku z transakcjami, o których mowa powyżej

– prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym giełdowym i pozagiełdowym

– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obowiązkowego systemu rekom-pensat.

Leave a Reply

Nowości