Trybunał Konstytucyjny podzielił to stanowisko. Uznał, że zakwestionowane przepisy same w sobie nie różnicują nauczycieli w sposób naruszający konstytucyjną zasadę równości. Zróżnicowanie wynagrodzeń nauczycieli jest wynikiem polityki płacowej samorządu terytorialnego. Umożliwia samorządom osiąganie założonych celów publicznych. Daje to również gwarancję respektowania innej konstytucyjnej zasady – samodzielności samorządu terytorialnego.

O wiele częściej sprawami oświaty i nauczycieli absorbowany był Sąd Najwyższy. Omówimy poniżej kilka orzeczeń SN, które mogą okazać się ciekawe dla Czytelnika. Początkowy zamiar zamieszczenia w niniejszej publikacji kilku wyroków SN z pełnym ich uzasadnieniem nie powiódł się z dwóch względów. Pierwszym jest ograniczona pojemność niniejszego poradnika, drugim fakt, że kilka stron uzasadnienia wyroku SN napisanego ciężkim prawniczym żargonem mogłoby skutecznie zniechęcić do śledzenia tekstu ważnych orzeczeń, które wpływają na praktykę stosowania prawa. Dlatego omówimy tylko niektóre, ciekawsze rozstrzygnięcia, kierując zainteresowanych do zbioru „Orzecznictwo Sądu Najwyższego”. Jak zmienne są orzeczenia SN, najlepiej ukazuje poniższy przykład. Jest nim postanowienie SN z 13 stycznia 2000 r. (III RN 123/99 OSNAPiUS 2000/ 21/779). SN stwierdza w nim, że czynności urzędowe, podejmowane przez organy jednostki samorządu terytorialnego (gminy) lub z ich umocowania przez powołaną w tym celu komisję konkursową, zmierzające do realizacji ustawowego obowiązku powierzenia stanowiska dyrektora publicznej szkoły podsta-wowej kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, mają znamiona działań prawnych z zakresu publicznej administracji samorządowej sprawowanej przez organy jednostek samorządu terytorialnego (gminy) zgodnie z art. 5, ust. 5 oraz art. 36 i 36a USO, w związku z art. 30, ust. 1 i ust. 2, pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i podlegają zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Leave a Reply

Nowości