– upływ terminu jego ważności

– przeniesienie papierów wartościowych obciążonych zastawem w celu zaspo-kojenia zastawnika – w przypadku świadectwa dotyczącego tych papierów warto-ściowych wystawionego zastawcy

– przeniesienie papierów wartościowych w trybie postępowania egzekucyjnego na podstawie odrębnych przepisów – w przypadku świadectwa dotyczącego papierów wartościowych objętych egzekucją wystawionego dłużnikowi

– zniszczenie lub utrata świadectwa.

Utrata ważności świadectwa lub zwrot świadectwa wystawiającemu dokonany przed upływem terminu jego ważności wyłącza możliwość realizacji przy jego użyciu uprawnienia wynikającego z celu wystawienia tego świadectwa.

Oferta publiczna oraz dopuszczanie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym

Leave a Reply

Nowości