W świetle ustawy z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe rozróżnia się dwa ro-dzaje weksli: weksel trasowany i weksel własny.

Weksel trasowany jest pisemnym poleceniem wystawcy skierowanym do trasata, dotyczącym bezwarunkowej zapłaty na rzecz remitenta określonej sumy pieniężnej. W konstrukcji swej weksel trasowany przybiera postać sformalizowanego przekazu, z którym mamy do czynienia wtedy, gdy jedna osoba (tzw. przekazując- poleca drugiej osobie (tzw. przekazanem- spełnienie określonego świadczenia na rzecz osoby trzeciej (tzw. odbiorcy przekazu).

Jest to czynność prawna jednostronna, zawierająca podwójne upoważnienia. Przekazujący upoważnia przekazanego do wykonania we własnym imieniu, ale na ra-chunek przekazującego, określonego świadczenia, i równocześnie upoważnia odbiorcę przekazu do odbioru tego świadczenia także we własnym imieniu.

O tym, czy przekazujący ma wobec przekazanego roszczenie o spełnienie okreś-lonego świadczenia, decyduje stosunek pokrycia łączący przekazującego z przeka-zanym. Wskutek przekazu nie powstaje natomiast bezpośredni stosunek między przekazanym a odbiorcą przekazu. Pojawia się on dopiero z chwilą wyrażenia przez przekazanego wobec odbiorcy przekazu zgody na wykonanie przekazu, zwanej ak-ceptem. W praktyce przyjęcie zaznacza się na dokumencie podpisem, składanym przez przekazanego.

W wekslu trasowanym, podobnie jak w przekazie, występują trzy osoby: wystawca weksla, trasat (przekazany), czyli osoba, której wystawca poleca zapłatę określonej sumy pieniężnej, oraz remitent (odbiorca przekazu), tzn. osoba, na rzecz której lub na zlecenie której ma nastąpić zapłata.

Leave a Reply

Nowości