Zarząd Giełdy, dopuszczając instrumenty pochodne do obrotu giełdowego, określa standard instrumentów pochodnych.Standard instrumentów pochodnych dotyczy podstawowych elementów kon-strukcji danego instrumentu pochodnego.

Wprowadzenia instrumentów pochodnych do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy. Zarząd Giełdy może zawiesić wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych serii instrumentów pochodnych na czas nieokreślony. Zarząd Giełdy może zawiesić obrót poszczególnymi seriami praw pochodnych na czas nieokreślony. Podejmując powyższe decyzje, Zarząd giełdy kieruje się interesem i bezpieczeństwem uczestników obrotu giełdowego, biorąc pod uwagę w szczególności płynność danego instrumentu oraz liczbę otwartych pozycji dla danej serii praw pochodnych.

System notowań dla danych instrumentów pochodnych określa Zarząd Giełdy. Zarząd Giełdy może określić szczegółowe warunki obrotu instrumentami po-chodnymi. Uchwała Zarządu Giełdy w tej sprawie powinna zostać podana do pu-blicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed jej wejściem w życie.

Warunkiem rozpoczęcia przez członka giełdy obrotu instrumentami pochodnymi jest udokumentowanie możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych przez siebie transakcji. Termin rozpoczęcia obrotu określa Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik giełdy na wniosek członka giełdy.

Aktualizacja praw i zobowiązań stron transakcji instrumentami pochodnymi na-stęp

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości