Wprowadzenie nowego systemu emerytalnego uzależnione zostało od wieku osoby ubezpieczonej. I tak: – 1. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. pozostają w dotychczasowym systemie. W tym też systemie pozostaną osoby, które mają mniej niż 50 lat, ale uzyskały prawo do wcześniej emerytury, podobnie osoby, które do 31 grudnia 2006 r. prawa takie nabędą i same zadecydują czy pozostają w starym systemie, czy wchodzą w nowy. Dla tych osób zachowano dotychczasowy wiek emerytalny, prawo do wcześniejszych emerytur, gwarancje świadczeń minimalnych oraz dotychczasowe sposoby przeliczania emerytury

– 2. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. miały prawo wyboru, czy całość składki ubezpieczeniowej umieścić w ZUS-ie, czy też podzielić ją między ZUS a Otwarty Fundusz Emerytalny

– 3. Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. będą obowiązkowo objęte nowym syste-mem emerytalnym. Nowy system emerytalny oparty jest na trzech filarach. I filar sta-nowi zreformowany ustawą o ubezpieczeniach społecznych ZUS, II filar – to Otwarte Fundusze Emerytalne, III filar, dobrowolny, to pracownicze programy emerytalne.

Leave a Reply

Nowości