Według art. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku re-gulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości, z tym że:

– sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego co do zasady nie jest wymagane w przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym:

– papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

– papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny lub międzynarodowe instytucje publiczne, których członkiem jest co najmniej jedno państwo członkowskie,

– papierów wartościowych gwarantowanych bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa, państwo członkowskie, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego, w tym jednostki samorządu terytorialnego,

– akcji banku centralnego państwa członkowskiego,

– papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-blicznego i o wolontariacie10,

– papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy przez instytucję kredytową z siedzibą w państwie członkowskim, które nie są podporządkowane, zamienne lub wymienne, nie inkorporują prawa do sub-skrybowania lub nabycia innego rodzaju papierów wartościowych, jeżeli łączna wartość emisji tych papierów, w okresie kolejnych 12 miesięcy, li-czona według ceny emisyjnej, stanowi mniej niż 50 000 000 euro lub rów-nowartość tej kwoty w złotych ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia ceny emisyjnej tych papierów,

– niezamiennych udziałów w kapitale, których głównym celem jest zapew-nienie ich posiadaczowi prawa do użytkowania mieszkania lub innej formy nieruchomości lub jej części, w przypadku gdy taicie udziały nie mogą być zbyte bez zrzeczenia się tego prawa

– sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, co do zasady, nic jest wymagane również w przypadku oferty publicznej m.in.:

Leave a Reply

Nowości