Zdaniem autora niniejszej pracy publiczne prawo gospodarcze to zbiór interdyscyplinarnych przepisów prawnych regulujących (określających) ustrój, organizację, formy prawne i zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w kraju oraz obejmujących zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tej działalności.

W tym kontekście publiczne prawo gospodarcze określa, kto w imieniu państwa realizuje jego cele i funkcje w gospodarce oraz w jaki sposób wykonuje odnośne zadania. W ten sposób publiczne prawo gospodarcze uzupełnia normy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, cywilnego, pracy i karnego oraz jeszcze wielu innych gałęzi prawa.

Zakres przedmiotowy publicznego prawa gospodarczego jest zatem bardzo szeroki. Do prawa tego ponadto zaliczamy przepisy regulujące: organizację i działalność giełd pieniężnych, a także przepisy dotyczące publicznych papierów wartościowych oraz obrót tymi papierami, a ponadto przepisy: kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego, celnego, dewizowego, wekslowego i spółdzielczego, jak również przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o przedsiębiorstwach państwowych i z udziałem kapitału zagranicznego, o zamówieniach publicznych, o fundacjach i stowarzyszeniach, o ubezpieczeniach, o narodowych funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych, o ochronie środowiska naturalnego, o obrocie nieruchomościami z udziałem cudzoziemców oraz o integracji Polski z Unią Europejską, jak również o prawie własności intelektualnej (o ochronie wynalazków, patentów, umów licencyjnych i transferze poufnych umów know-how oraz o prawie autorskim).

Leave a Reply

Nowości