– osoby, które przepracowały co najmniej 10 lat w komercjalizowanym przed-siębiorstwie państwowym lub w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników

– osoby, które po przepracowaniu 10 lat w przedsiębiorstwie państwowym pod-legającym prywatyzacji zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy (art. 2 pkt 5 ustawy).

Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Skarb Państwa zbył pierwsze akcje na zasadach ogólnych. Wówczas gdy przekształcone w spółkę przedsiębiorstwo miało na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, kwotę tę zwiększa się do dwudziestu czterech średnich wynagrodzeń (art. 36 ustawy).

Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia uprawnionych pracowników. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce.

Zasady te określa rozporządzenie Ministra Skarbu P

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości