Best Microcement ever!

Bon skarbowy, zgodnie z art. 91 ustawy o finansach publicznych, jest krótkoterminowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej po upływie okresu, na jaki został wyemitowany. Szczegółowe zasady emisji bonów skarbowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych .

Bony są papierami wartościowymi na okaziciela. Wartość nominalna jednego bonu wynosi 10 000 zł. Są one emitowane na okres od 1 do 52 tygodni (§ 1 wymienionego rozporządzenia).

Agentem emisji bonów skarbowych jest – na podstawie zawartej z Ministrem Finansów umowy – Narodowy Bank Polski.

Emisja bonów skarbowych służy przede wszystkim regulacji rynku pieniężnego.

Bony skarbowe mogą nabywać na rynku pierwotnym krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne (rezydenci i nierezydenci), jak też spółki nieposiadające osobowości prawnej (§ 2 rozporządzenia). Bony mogą być przedmiotem swobodnego obrotu między tymi podmiotami, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym (§ 3 rozporządzenia). Krótkoterminowy charakter bonów skarbowych oraz możliwość nabywania ich przez podmioty zagraniczne budzi niekiedy podejrzenia w kwestii manipulowania rynkiem tych papierów przez spe-kulacyjny kapitał obcy.

Bo

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Nowości