Drugie rozporządzenie – z 12 sierpnia 1999 r.

Drugie rozporządzenie – z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DzU nr 67, poz. 756 z późn. zm.) zostało wydane na podstawie art. 4 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Rozporządzenie określa liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć, tj. w kl. V i VI oraz w gimnazjum 14 godzin, w tym 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt, w szkołach ponadpodstawowych po 10 godzin realizowanych w ramach zajęć edukacyjnych „Wiedza o społeczeństwie”, „Przysposobienie do życia w rodzinie” lub godzin pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły. Udział uczniów w zajęciach nie jest obowiązkowy, zajęcia nie podlegają ocenie, a przed ich rozpoczęciem wychowawca i nauczyciel prowadzący zajęcia organizują spotkanie z rodzicami, przedstawiając program i formę przewidywanych zajęć. Rodzice po tym spotkaniu w formie pisemnej wyrażają zgodę na udział dzieci w zajęciach.

Wprawdzie tryb przyjęć uczniów do szkoły określa statut szkoły, ale twórcy sta-tutowych zapisów powinni kierować się rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU nr 26, poz. 232). Rozporządzenie to reguluje tryb przyjęć uczniów do szkół publicznych i przedszkoli, w tym do gimnazjów. Ustala się, że absolwenci szkół podstawowych zamieszkujący w obwodzie gimnazjum przyjmowani są do niego z urzędu, a zamieszkali poza obwodem na prośbę rodziców, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. Do klas sportowych, dwujęzycznych i autorskich w gimnazjum może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych, ogłoszony co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianu. Określa się warunki przyjęcia ucznia do klasy pierwszej średniej szkoły ogólnokształcącej i zawodowej oraz do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej. Rozporządzenie reguluje egzamin klasyfikacyjny oraz egzamin wstępny do szkoły średniej. Dyrektor szkoły publicznej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i klas programowo wyższych szkół ponadpodstawowych. On również decyduje o przyjęciu ucznia do pierwszej klasy szkoły średniej, jeżeli uczeń powraca z zagranicy, gdy w szkole nie powołano komisji rekrutacyjnej lub kandydat ukończył klasę wstępną. Dyrektor szkół dla pracujących czy dla dorosłych decyduje o przyjęciu uczniów do tego typu szkół.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>