Animatorem emitenta jest członek giełdy lub podmiot (o którym mowa w § 60 ust. 2 regulaminu GPW niebędący członkiem giełdy), który na podstawie umowy z emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego. Podmiot niebędący członkiem giełdy zgłasza oferty kupna i sprzedaży za po-średnictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta. Zarząd Giełdy może zobowiązać emitenta instrumentów finansowych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, do zawarcia powyższej umowy, gdy uzna że wymaga tego płynność danego instrumentu finansowego.

Odpis umowy (z wyłączeniem informacji dotyczących warunków wynagrodzeni- animator emitenta obowiązany jest bezzwłocznie przekazać GPW. Zarząd Giełdy wyraża sprzeciw co do wykonywania na giełdzie funkcji animatora emitenta na podstawie powyższej umowy, jeżeli uzna, że jej postanowienia są sprzeczne z prze-pisami obowiązującymi na giełdzie.

Giełda prowadzi listę animatorów emitenta oraz podaje tę informację do wiado-mości uczestników obrotu.

Leave a Reply

Nowości