Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego

Dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile:

– został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu infor-macyjnego nie jest wymagane

– ich zbywalność nie jest ograniczona

– w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub li-kwidacyjne.

Dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być również instrumenty finansowe bę-dące przedmiotem obrotu wyłącznie pomiędzy inwestorami kwalifikowanymi. Do-puszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być instrumenty finan-sowe, które spełniają warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku regulowa-nym oraz warunki dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

W przypadku dopuszczenia do obrotu giełdowego innych niż akcje instrumentów finansowych Zarząd Giełdy może określić szczegółowe warunki ich wprowadzenia i obrotu.

Dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego wymaga uchwały Zarządu Giełdy, chyba że instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu gieł-dowego na mocy regulaminu GPW.

Wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, z wy-łączeniem instrumentów pochodnych, składa ich emitent.

Zarząd Giełdy określa warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o dopusz-czenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, oraz dokumenty i informacje, jakie powinien dostarczyć składający wniosek.

Zarząd Giełdy obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Leave a Reply

Nowości