Tablice Informacyjne / Poznań - tablice ogłoszeniowe - gabloty szklane - pylon reklamowy - citylight - witacz

Animatorzy rynku

Animatorem rynku jest członek giełdy lub podmiot (o którym mowa w § 60 ust. 2 regulaminu GPW niebędący członkiem giełdy), który na podstawie umowy zawartej z giełdą zobowiąże się do dokonywania na własny rachunek czynności mających na celu wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego na zasadach określonych przez Zarząd Giełdy. Podmiot niebędący członkiem giełdy wykonuje czynności animatora rynku za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta.

Umowa określa obowiązki animatora rynku w zakresie wykonywania czynności, a w szczególności:

– datę rozpoczęcia działalności,

– zasady wspomagania płynności instrumentu finansowego.

Zarząd Giełdy lub upoważniony pracownik giełdy powiadamia emitenta danych instrumentów finansowych o zawarciu umowy o wykonywanie zadań animatora rynku oraz podaje tę informację do wiadomości uczestników obrotu.

Giełda może zawrzeć powyższą umowę wtedy, gdy uzna, że wymaga tego płyn-ność danego instrumentu finansowego. Giełda może zawrzeć umowę z wieloma ani-matorami rynku w stosunku do danego instrumentu finansowego. Giełda prowadzi listę animatorów rynku oraz podaje tę informację do wiadomości uczestników obrotu.

Animator rynku nie może składać zleceń, w wyniku których doszłoby do zawarcia transakcji, w której występowałby on jako sprzedający i kupujący jednocześnie.

Zarząd Giełdy określa szczegółowe zasady działania animatorów rynku. Uchwała w sprawie zmian szczegółowych zasad działania animatorów rynku powinna zostać podana do wiadomości uczestników obrotu co najmniej na 4 tygodnie przed jej wejściem w życie.

Zarząd Giełdy może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań animatora rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie lub zawartą umową. Uchylenie zawieszenia prawa wykonywania zadań ani-matora rynku może nastąpić wyłącznie na wniosek właściwego animatora rynku po uprzednim przekazaniu wyjaśnień dotyczących wykonywania tych zadań.

Giełda może wypowiedzieć umowę z animatorem rynku, jeżeli:

– animator rynku rażąco narusza przepisy obowiązujące na giełdzie lub postano-wienia tej umowy,

– wymaga tego bezpieczeństwo obrotu giełdowego lub interes uczestników obrotu giełdowego.

Leave a Reply

Nowości