Budżet państwa to roczny plan finansowy, obejmujący przychody i dochody, wydatki i rozchody oraz źródła pokrycia niedoborów. Jest to definicja bardzo uproszczona. Dział III ustawy o finansach publicznych w art. 68-108 definiuje po-szczególne składniki budżetu, zasady jego tworzenia, opracowanie i uchwalenie budżetu oraz zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej. System klasyfikacji budżetowej w Polsce jest jednolity dla całości finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych. Minister Finansów rozporządzeniem z 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ustalił klasyfikację dochodów i wydatków publicznych oraz przychodów według działów, rozdziałów, paragrafów dochodów, przychodów i środków oraz paragrafów wydatków i środków (DzU nr 68, poz. 634).

Budżet państwa dzieli się na kilkadziesiąt części. Część 30., obejmująca oświatę i wychowanie, dotyczy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Zgodnie z art. 13 ustawy o finansach publicznych, dochody i przychody oraz wydatki i rozchody publiczne klasyfikuje się według:

– działów, a podstawą podziału jest Polska Klasyfikacja Działalności,

– rozdziałów, które są tworzone w ramach działów dla grup jednostek organi-zacyjnych,

– paragrafów, określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku.

Środki zaplanowane

Środki zaplanowane w części 30. podzielone są na działy. Dział 801 to oświata i wychowanie, a 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. W budżecie zaplanowane są środki obejmujące w danej części wszystkie działy dotyczące dysponenta danej części. Działy dzielą się na rozdziały. Minister Finansów ustalił dla działu 801 – oświata i wychowanie m.in. następujące rozdziały:

Rozdziały dzielą się na paragrafy. Klasyfikacja paragrafów wydatków wraz z objaśnieniami zawarta jest w wymienionym powyżej rozporządzeniu. Ponieważ przy konstruowaniu budżetu szkoły posługujemy się najczęściej rozdziałami i pa- ragrafami, ich znajomość jest potrzebna do stworzenia w miarę poprawnego do-kumentu finansowego, jakim jest budżet szkoły. Pomocą służyć tu będzie księgowy szkoły, ale trudno wyobrazić sobie dyrektora, który nie ma podstawowych wiadomości w tym zakresie.

Leave a Reply

Nowości