Zrealizowanie budżetu w szkole jest niemożliwe bez realizacji planu finansowego organu prowadzącego tak po stronie dochodów, jak i wydatków. W przypadku szkoły jako jednostki budżetowej o wysokości i płynności przekazywania środków decyduje organ prowadzący szkołę. Nie ma realizacji przychodów, jest realizacja wpływów na bankowy rachunek bieżący. Jest to uzależnione zarówno od jego zasobności, jak i wywiązywania się państwa z obowiązku przekazania subwencji oświatowej. O realizacji wydatków budżetowych decydują przepisy prawa i terminy określonych wypłat. Na przykład wypłata tzw. „trzynastki” następuje do 31 marca, a to oznacza, że realizacja § 4040 nastąpi w pierwszym kwartale danego roku. Przyjęcie zasady, że szkoła otrzymuje co miesiąc Vn rocznych środków, może prowadzić do perturbacji, bowiem wpływy nie gwarantują terminowej realizacji wydatków.

Dysponując środkami finansowymi, dyrektor szkoły realizuje plan finansowy. Jest on pochodną realizacji planu pracy szkoły. Szkoła ma własny rachunek bankowy i jest on najczęściej ulokowany w banku, który prowadzi obsługę budżetu gminy. Za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor szkoły. Rachunkowość budżetową prowadzi główny księgowy. W celu wykonania planu finansowego, dyrektor pozyskuje środki pieniężne i reguluje należności wobec osób fizycznych, prawnych i innych wierzycieli. Operacje finansowe dokonywane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przemieszczanie się środków między bankowym rachunkiem bieżącym szkoły a rachunkami kontrahentów w różnych bankach). Operacje bezgotówkowe są dokonywane za pomocą czeków lub poleceń przelewu.

Leave a Reply

Nowości