Po wyjaśnieniu wszystkich elementów sprawy organ administracyjny wydaje decyzję. Art. 104 k.p.a. mówi: Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Art. 107 k.p.a. określa elementy składowe każdej decyzji administracyjnej. Zgodnie z nim decyzja powinna zawierać:

– oznaczenie organu administracji publicznej,

– datę wydania decyzji,

– oznaczenie strony lub stron,

– powołanie podstawy prawnej,

– rozstrzygnięcie,

– uzasadnienie faktyczne i prawne,

– pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,

– podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Leave a Reply

Nowości