Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której

– utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję,

– uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części, umarzając ją lub przekazując do ponownego rozpatrzenia przez organ pieiwszej instancji,

– umarza postępowanie odwoławcze.

Wznowienie postępowania

Zażalenie przysługuje stronie od zapadających w trakcie postępowania admi-nistracyjnego postanowień. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty wręczenia postanowienia stronie lub jego ogłoszenia.

Wznowienie postępowania to nadzwyczajny środek odwoławczy, zmierzający do podjęcia postępowania, które zakończyło się wydaniem prawomocnej decyzji. Może to nastąpić, gdy decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, dokumenty, na których oparto decyzję, okazały się fałszywe lub pojawiły się nowe okoliczności, nieznane w chwili wydania decyzji lub gdy decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu. Wznowienie postępowania następuje na żądanie strony lub z urzędu. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienie postępowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>