Do wniesienia skargi uprawniającej do wszczęcia postępowania przed sądem administracyjnym uprawniona jest każda strona postępowania administracyjnego, której dotyczy decyzja i która uważa, że decyzja ta narusza obowiązujące prawo i jest dla niej niekorzystna. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków odwoławczych, to jest w sytuacji, w której stronie nie przysługuje już możliwość odwołania przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga do sądu administracyjnego powinna zawierać:

– oznaczenie skarżącego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę,

– wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia itp.,

– oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,

– określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego,

– podpis osoby wnoszącej skargę lub jej pełnomocnika.

Po otrzymaniu skargi sąd administracyjny przesyła jej odpis organowi, którego działanie lu

b bezczynność zaskarżono i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu skargi oraz do nadesłania w tym terminie akt sprawy.

Sąd rozstrzyga sprawy wyrokiem lub postanowieniem. Wyrok rozstrzyga sprawę co do stwierdzenia naruszenia prawa i skutków tego naruszenia. Postanowienie wydaje się w razie odrzucenia skargi, umorzenia postępowania lub w celu rozstrzygnięcia innych kwestii procesowych wynikłych w toku procesu.

Leave a Reply

Nowości