Organy administracji publicznej mogą w ramach swoich kompetencji wydawać nakazy i zakazy zwane decyzjami administracyjnymi. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, stąd wszystkie działania, decyzje, nakazy, pozwolenia, zaświadczenia, umowy itp. muszą być oparte na obowiązującym prawie. Można wśród różnorodnych działań administracji wyodrębnić: akty normatywne, akty administracyjne, ugody, porozumienia administracyjne oraz czynności cywilnoprawne .

Akt normatywny administracji traktowany jest jako władcze rozstrzygnięcie organu administracji zawierające normy postępowania skierowane do ogólnie określonego adresata w abstrakcyjnej sytuacji. Akt normatywny nie wskazuje adresata aktu imiennie, ale określa jego cechy, co pozwala stwierdzić, kogo akt dotyczy.

Akt administracyjny jako podstawowa forma działania administracji to czynność prawna organu administracyjnego będąca objawem jego woli, podjęta na podstawie prawa administracyjnego, która w sposób jednostronny i władczy ustala konkretną sytuację prawną indywidualnie oznaczonego adresata, rozstrzygając o jego prawach i obowiązkach2.

Leave a Reply

Nowości