– podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne,

– gminy, powiaty, województwa (jednostki samorządu terytorialnego), a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa,

– inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw,

– instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, Narodowy Bank Polski, przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OEC- lub bank centralny takiego państwa albo instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podejmujące stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji.

W art. 23a ust. 2 u. o obi. ustawodawca w sposób ścisły określa podmioty mogące być emitentami obligacji przychodowych:

– jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, miasto stołeczne Warszawa,

– spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w których podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada taką liczbę akcji albo udziałów, która zapewnia mu więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, o ile jedynym przedmiotem działalności spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,

– spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z podmiotem wymienionym w pkt 1 i która będzie wykonywać zadania co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności obligacji,

– spółka akcyjna, która na podstawie upoważnienia ustawowego lub na podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będzie zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności obligacji,

– koncesjonariusz, o którym mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym .

Leave a Reply

Nowości