Zgodnie z art. 111 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może prowadzić działalność maklerską po uzyskaniu zezwolenia Komisji. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez bank powinien dodatkowo zawierać:

– nazwę jednostki organizacyjnej banku, w ramach której ma być prowadzona działalność maklerska

– w przypadku banku będącego spółką akcyjną – wskazanie akcjonariuszy po-siadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału za-kładowego

– informacje o podmiotach dominujących wobec wnioskodawcy

– informację o wysokości funduszy własnych

– informację o wysokości kapitału założycielskiego.

Do powyższego wniosku dodatkowo załącza się informacje o sposobach monito-rowania i kontroli ryzyka stopy procentowej związanego z całością prowadzonej działalności.

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest wydzielenie działalności maklerskiej w ra-mach banku polegające na:

– prowadzeniu tej działalności w sposób pozwalający na jej organizacyjne wy-odrębnienie z pozostałej działalności banku (wydzielenie organizacyjne)

– prowadzeniu odrębnych ksiąg rachunkowych i sporządzaniu odrębnych spra-wozdań finansowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (wydzielenie finansowe).

Przepisów o wydzieleniu finansowym działalności maklerskiej w ramach banku nie stosuje się do bank u prowadzącego działalność maklerską wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych. Bank prowadzący działalność maklerską obowiązany jest posiadać centralę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską na terytorium RP

Według art. 115 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zagraniczna osoba prawna prowadząca działalność maklerską na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO z siedzibą na terytorium tego państwa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału. Za oddział uważa się wyodrębnioną w strukturach zagranicznej osoby prawnej jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne danej zagranicznej osoby prawnej zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach których jest prowadzona działalność maklerska.

Leave a Reply

Nowości