Weksle jako podstawowy rodzaj papierów wartościowych w obrocie gospodarczym pełnią różnorodne funkcje. Wyróżniamy w tej dziedzinie:

– funkcję kredytową, która wyraża się w odroczeniu płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi do daty oznaczonej na wekslu wystawca weksla uzyskuje w ten sposób tzw. kredyt kupiecki – prolongatę zadłużenia z tytułu dokonanej transakcji

– funkcję płatniczą polegającą na tym, że z mocy prawa, w niektórych warun-kach, weksle stanowią legalnie dopuszczalny instrument zapłaty, tj. stają się w danych stosunkach surogatem pieniądza. Zamiast zapłaty gotówką dług można pokryć wekslem

– funkcję obiegową, wynikającą z możliwości łatwego przenoszenia praw z weksla. Dotyczy to weksli wystawionych na zlecenie, przenoszonych w drodze indosu. W ten sposób istotnie ułatwia się i upraszcza obrót prawami majątkowymi inkorporowanymi w wekslach. Jeden i ten sam weksel może być wręczony jako zapłata w wielu transakcjach handlowych.

Z funkcją tą wiąże się mechanizm dyskontowania i redyskontowania weksli przez banki, czyli – najogólniej rzecz biorąc – wykupywania przez banki weksli przed terminem ich płatności. Przedstawiający weksel wierzyciel uzyskuje wówczas sumę wekslową, pomniejszoną o kwotę dyskonta, która stanowi zysk banku. Odpowiednio bank, redyskontując weksel w innym banku, uzyskuje sumę pomniejszoną o kwotę redyskonta

– funkcję gwarancyjną (zabezpieczającą), która dotyczy we

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości