Wróćmy do definicji formy organizacyjno-prawnej takiej jednostki, jak szkoła. Mówiliśmy, że szkoła jest jednostką budżetową. W ustawie z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) art. 18 czytamy:

– 1. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

– 2. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarką finansową według zasad okre-ślonych w ustawie.

– 3. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrąbnych przepisów, tworzą łączą przekształcają w innąformą organizacyjno-prawną i łikwidują:

– 1) ministrowie, kierownicy urządów centralnych i wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrąbnych przepisów – państwowe jednostki budżetowe,

– 2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

Leave a Reply

Nowości