Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Na szczeblu gminy kontrolę finansów sprawuje księgowość urzędu gminy, rada gminy i jej komisja rewizyjna. Państwo powołało specjalne organy do kontroli sposobu, w jaki rozdysponowywane są środki publiczne. Są to:

– Najwyższa Izba Kontroli, kontrolująca jednostki korzystające z funduszy publicznych,

– urzędy kontroli skarbowej, sprawujące kontrolę w zakresie wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności na rzecz budżetu państwa,

– regionalne izby obrachunkowe (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577), powołane do kontroli finansowej samorządów terytorialnych. Inspektorzy izby mają prawo kontroli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, tj. m.in. szkół i placówek oświatowych.

Leave a Reply

Nowości