Kurs otwarcia oraz kurs zamknięcia określany jest na podstawie zleceń makler-skich, których rodzaje określa Zarząd Giełdy. Kurs otwarcia oraz kurs zamknięcia określany jest przy zastosowaniu kolejno następujących zasad:

– maksymalizacji wolumenu obrotu,

– minimalizacji różnicy między liczbą instrumentów finansowych w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna możliwych do zrealizowania po określonym kursie,

– minimalizacji różnicy między kursem określanym a kursem odniesienia.

Zarząd Giełdy określa szczegółowy tryb określania kursu otwarcia oraz kursu za-mknięcia, jak również zasady realizacji zleceń biorących udział w ich określaniu.

Z chwilą ogłoszenia kursu otwarcia (zamknięci- staje się on ceną, po której zo-stają zawarte transakcje giełdowe na otwarciu (zamknięciu). W przypadku gdy naj-wyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniu sprzedaży lub gdy występują wyłącznie zlecenia kupna lub wyłącznie zlecenia sprzedaży, lub gdy występuje brak zleceń (rynek zleceń rozbieżnych), za kurs otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji na danej sesji zawartej w systemie notowań ciągłych, a za kurs zamknięcia kurs ostatniej transakcji na danej sesji. Jeśli na danej sesji nie zawarto żadnej transakcji, kursu otwarcia oraz kursu zamknięcia nie określa się.

W systemie notowań ciągłych obowiązują ograniczenia wahań kursów – kurs otwarcia może być wyższy (górne ograniczeni- lub niższy (dolne ograniczeni- od kursu odniesienia najwyżej o 10% w przypadku akcji i o 3 punkty procentowe w przypadku obligacji.

Po okresie równoważenia przewodniczący sesji może zmienić ograniczenia wahań kursów, przy czym największe dopuszczalne odchylenie kursu otwarcia od kursu odniesienia nie może przekroczyć 21% w przypadku akcji i 6 punktów procentowych w przypadku obligacji.

Leave a Reply

Nowości